Stanovy
Centrum pre ľudské práva KLINGER


schválené dňa 03.01. 2022

 

Článok 1

Názov a sídlo združenia

Názov občianskeho združenia je:   Centrum pre ľudské práva KLINGER

Anglický ekvivalent názvu znie:       The Centre for Human Rights KLINGER

Sídlo občianskeho združenia je:     Vodárenská 309/29, 969 01 Banská Štiavnica.

 

Článok 2

Ciele a činnosť združenia

 

1) Ciele občianskeho združenia sú:

a)       rozvoj, vzdelávanie a participácie detí v predškolskom veku, mládeže a dospelých v enviromentálnej, ekologickej a klimatickej problematike, s cieľom zabezpečiť udržateľný rozvoj,

b)       rozvoj, vzdelávanie a participácie mládeže, dospelých na verejnom živote, podpora demokratických procesov,

c)       rozvoj, vzdelávanie a participácie detí v predškolskom veku a mladých dospelých v oblasti kultúry, výtvarného umenia, úžitkového umenia, návrhárstve, dizajne, architektúry a stavebníctve,

d)       rozvoj, vzdelávanie a participácia občanov zo sociálne znevýhodnených skupín a marginalizovaného obyvateľstva, osobitne rómskych komunít,

e)       neustále zlepšovanie demokratických procesov v obciach, územnej samospráve a verejnej správe,

f)         štúdium a implementácia procesov a nástrojov na zlepšenie hospodárenia obcí, miest a verejnej správy a na skvalitnenie procesov normotvorby a participácie občanov a súkromnej sféry na normotvorbe obcí, samosprávnych zväzkov ako aj sekundárnej normotvorby výkonnej moci a verejnej správy,

g)       zvyšovanie historického povedomia verejnosti s osobitným zameraním na obnovu právneho vedomia,

h)       zlepšovanie zručností pre posilnenie nezávislosti občanov, obcí a rodín od štátnej moci a znižovanie zraniteľnosti slabých sociálnych skupín,

i)         uplatňovanie a plný rozvoj práv spotrebiteľov, zamestnancov, dodávateľov a iných skupín hodných ochrany podľa osobitných zákonov a ochrana ich oprávnených záujmov,

j)         štúdium, zvyšovanie informovanosti verejnosti a podpora reformy konkurzného práva, exekučného práva, spotrebiteľského práva a rozhodcovského práva za účelom lepšieho zabezpečenia právom chránených záujmov spotrebiteľov, a nastolenia rovnováhy práv a povinností dlžníkov i veriteľov vo vzťahoch, v ktorých je pravidelne jedna strana vystavená informačnej, dôkaznej alebo organizačnej asymetrii,

k)       štúdium, zvyšovanie informovanosti a podpora reformy občianskeho práva za účelom obnovy tradičných občianskoprávnych inštitútov a odstránenia ich deformácií vykonaných počas obdobia neslobody,

l)         vytváranie podpory mladej a nezávislej investigatívnej žurnalistiky, ktorá sa zameriava na výchovu mladých, názorovo pluralitných žurnalistov na princípoch demokracie,

m)     ochrana základných ľudských práv zraniteľných skupín s dôrazom na využitie právnych prostriedkov ochrany;

n)       upozorňovanie na jednotlivé prípady porušovania ľudských práv a dožiadania v smere odstraňovania nezákonnosti v činnosti príslušných orgánov, organizácií a inštitúcií;

o)       rozvoj právnych nástrojov ochrany ľudských práv a iných verejných záujmov;

p)       propagácia právnej ochrany ľudských práv medzi laickou i odbornou verejnosťou;

q)       propagácia a presadzovanie princípov občianskej spoločnosti, právneho štátu, predovšetkým účasti verejnosti na rozhodovaní týkajúceho sa ľudských práv a iných verejných záujmov;

r)       oboznamovanie občanov s medzinárodnými listinami ľudských práv, prehlbovanie ich úcty k princípom právneho štátu, k ľudským právam a základným slobodám;

s)       byť nezávislým partnerom orgánov verejnej správy pri tvorbe a kontrole dodržiavania legislatívy s dosahom na ľudské práva;

t)         predkladanie iniciatívnych návrhov na odstránenie nedostatkov v legislatívnej úprave a jej zosúladenie so štandardmi medzinárodného práva a práva Európskej únie a jej uvádzanie do praxe štátnych orgánov a ďalších organizácií a inštitúcií v súlade s medzinárodnými záväzkami;

u)       spolupráca s národnými, nadnárodnými zoskupeniami a organizáciami založenými za účelom ochrany a presadzovania základných ľudských práv a slobôd ako aj jednotlivými občanmi, stotožňujúcimi sa s princípmi ochrany ľudských práv;

v)       tvoriť, rozvíjať, ochraňovať, obnovovať a prezentovať duchovné a kultúrne hodnoty so zameraním na zraniteľné skupiny, menšiny a migrantov;

w)     presadzovanie transparentnej, dôstojnej a zodpovednej migračnej, azylovej a integračnej politiky,

x)       predchádzanie sociálneho vylúčenia a zmierňovanie jeho negatívnych dôsledkov, podpora integračného úsilia a rovnosti príležitostí na trhu práce, snaha o posilňovanie postavenia zraniteľných skupín obyvateľstva, osobitne cudzincov a utečencov,

 

2) Združenie, smerujúc k naplneniu svojich programových cieľov, bude vykonávať nasledovné činnosti :

 

1)       Podpora zvyšovania úrovne právneho vedomia formou článkov, videí, webinárov zverejňovaných v členskej sekcií na webovej stránke združenia, individuálnych a skupinových konzultácií, prednášok,

2)       Vytváranie a implementácia študijných nástrojov, kontrolných nástrojov a databázy vedomostí (know-how) v oblastiach zodpovedajúcich cieľom združenia,

3)       Zastupovanie záujmov spotrebiteľov a skupín hodných osobitnej ochrany prípravou podkladov pre účasť v legislatívnom procese najmä pre kvalifikovanú účasť verejnosti v medzirezortnom pripomienkovacom konaní,

4)       Poskytovanie členských služieb ako protihodnotu členského príspevku, najmä nástrojov na prístup ku know-how členov a združenia a ich vzájomné zdieľanie, licencovanie, implementáciu, a kontrolu implementácie vedomostnej databázy združenia,

5)       Vzdelávaciu, osvetovú a školiacu činnosť zameranú na oblasť činnosti združenia,

6)       Aktivity zamerané na zlepšenie kvality života rodín s nezamestnanými alebo sociálne vylúčenými osobami

7)       Aktivity zamerané na rozvoj a podporu talentu mládeže,

8)       Aktivity zamerané na budovanie, spravovanie a prevádzkovanie informačných systémov a tematicky zameraných webových portálov v oblastiach činnosti združenia

9)       Aktivity zamerané na výskum a vývoj ako aj ich podporu v oblastiach činnosti združenia

10)   Aktivity zamerané na zabezpečenie finančných prostriedkov pre naplnenie cieľov združenia, najmä získavaním investícií, členských príspevkov, sponzorských darov, dotácii a iných foriem podpory

11)   Aktivity zamerané na účasť na konferenciách, školeniach, prednáškach, tréningoch, kurzoch, workshopoch, súťažiach a výstavách v oblastiach činnosti združenia

12)   Monitorovanie stavu dodržiavania platných medzinárodných dohovorov a legislatívnych noriem štátnymi orgánmi v oblasti ľudských práv, migrácie a integrácie cudzincov v SR, prípady porušovania ľudských práv;

13)   Poskytovanie pomoci jednotlivcom, ktorých ľudské práva a slobody boli porušené a zasadzuje sa o ich plnú obnovu prostredníctvom právnych prostriedkov ochrany, najmä poskytuje právnu pomoc cudzincom, žiadateľom o azyl, azylantom a osobám s doplnkovou ochranou podľa §50 ods.2 Správneho súdneho poriadku (zák. č.162/2015 Z.z.) a obetiam trestných činov podľa §2 ods.1 písm.k) zákona o obetiach trestných činov (zák.274/2017 Z.z.), v rámci svojich možností a projektov poskytuje integračnú pomoc cudzincom, žiadateľom o azyl, azylantom, osobám s doplnkovou ochranou a obetiam trestných činov najmä vo forme sociálnej, psychologickej, materiálnej, vzdelávacej a inej pomoci

14)   Poskytovanie informácií a informačných služieb o podmienkach uplatnenia ľudských práv, o obsahu právnych predpisov a dostupných podporných službách, 5. analyzuje, komentuje a propaguje právne prostriedky ochrany ľudských práv;

15)   Usporadúvanie verejných zhromaždení, tlačových konferencií, besied, diskusií a seminárov k problematike ľudských práv, migrácii a integrácii cudzincov v SR;

16)   Aktivity zamerané na vzdelávaciu činnosť a organizovanie vzdelávacích školení pre zamestnancov štátnych inštitúcii, samosprávy a študentov v oblasti ľudských práv, migrácie a integrácie cudzincov v SR;

17)   Aktivity zamerané na projekty na presadzovanie a efektívnejšiu ochranu základných ľudských práv a osobných slobôd podľa hore uvedených dokumentov najmä vo vzťahu k zraniteľným skupinám, osobitne cudzincom a utečencom v SR;

18)   Aktivity zamerané na organizovanie odborných a odborno-vzdelávacích podujatí v oblasti ľudských práv, migrácie a integrácie cudzincov v SR;

19)   Vydávanie a rozširovanie informačných materiálov o činnosti Združenia a o problematike medzinárodných listín ľudských práv;

20)   16. vykonáva poradenskú a konzultačnú činnosť v súlade s cieľmi Združenia

21)   Vykonáva výskumnú, publikačnú a osvetovú činnosť v súlade s cieľmi Združenia

22)   Vyhlasuje verejné zbierky a angažuje sa v charitatívnej oblasti v súlade s cieľmi Združenia

23)   Vykonáva všeobecne prospešné služby za vopred určených a pre všetkých používateľov rovnakých podmienok v súlade s cieľmi Združenia.

 

Článok 3

Členstvo v združení

1)       Centrum pre ľudské práva KLINGER zoskupuje občanov Slovenskej republiky, fyzické alebo právnické osoby alebo iné kolektívy Slovákov a tiež osoby iných národností žijúcich v zahraničí (ďalej len občania), ktoré súhlasia s týmito stanovami.

2)       Členom Centrum pre ľudské práva KLINGER sa môže stať každý občan starší než 18 rokov, ktorý súhlasí s jeho programovými cieľmi, je ochotný svojimi odbornými vedomosťami a schopnosťami prispieť k riešeniu celospoločenských problémov v Slovenskej republike a je k nemu lojálny.

3)       O prijatí za člena združenia rozhoduje na základe písomnej prihlášky predsedníctvo združenia.

4)       Členstvo vzniká dňom prijatia za člena.

5)       Dokladom členstva je členský preukaz, ktorý je v evidencii združenia. Po zániku členstva je člen povinný odovzdať členský preukaz.

6)       Zánik členstva:
a) vystúpením – písomným prehlásením člena o vystúpení zo združenia,
b) vylúčením člena - členstvo zaniká dňom rozhodnutia predsedníctva
c) úmrtím člena,
d) zánikom združenia.
O vylúčení člena rozhoduje predsedníctvo.

7)       Významným domácim, alebo zahraničným osobnostiam, ktoré sa zaslúžili o hospodársky, kultúrny alebo duchovný rozvoj Slovenskej republiky môže byť udelené čestné členstvo v združení


Článok 4
Práva a povinnosti členov združenia

1)       Člen má právo najmä:

a) podieľať sa na činnosti združenia,
b) voliť a byť volený do orgánov združenia,
c) obracať sa na orgány združenia s podnetmi a sťažnosťami a žiadať ich o stanovisko,
d) byť informovaný o rozhodnutiach orgánov združenia, podávať návrhy na zmeny vnútorných poriadkov združenia.

2)       Povinnosti člena sú najmä:

a) dodržiavať stanovy združenia,
b) plniť uznesenia orgánov združenia, propagovať a obhajovať myšlienky a ciele združenia,
c) aktívne sa podieľať na činnosti združenia,
d) platiť členské príspevky.


Článok 5
Orgány združenia

Orgánmi združenia sú:

1) valné zhromaždenie,
2) predsedníctvo,
3) revízna komisia.

1)       Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia a je utvorené zo všetkých členov združenia. Členovia valného zhromaždenia majú právo zúčastniť sa na rokovaniach valného zhromaždenia a hlasovať o rozhodnutiach ním prijatých.

Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je splnená nižšie uvedená podmienka. Ak nie je po plánovanom začiatku valného zhromaždenia prítomná 1/2 riadnych členov, začne sa najneskôr do 30 minút od pôvodne stanoveného termínu nové valné zhromaždenie s rovnakým programom. Toto valné zhromaždenie je uznášaniaschopné za každého počtu prítomných členov. Valné zhromaždenie rozhoduje z počtu prítomných členov.

Rozhodnutia valného zhromaždenia sú prijímané nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.

Valné zhromaždenie zvoláva minimálne raz ročne predsedníctvo združenia písomnou pozvánkou, zaslanou prostredníctvom elektronických prostriedkov všetkým členom združenia aspoň 7 dní vopred. Valné zhromaždenie sa v prípade potreby môže konať prostredníctvom elektronických prostriedkov a samotné hlasovanie v takomto prípade prebehne písomnou formou, alebo hlasovaním pomocou prostriedkov oznamovacej techniky.

Valné zhromaždenie najmä:

a) schvaľuje zmeny stanov a ich doplnky,
b) volí a odvoláva členov predsedníctva,
c) volí a odvoláva členov revíznej komisie,
d) schvaľuje plán činnosti, výročnú správu,
e) schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení,
g) rozhoduje o zrušení združenia.

2)       Predsedníctvo je výkonným orgánom združenia, tvoria ho 3 členovia volení valným zhromaždením na obdobie jedného roku. Predsedníctvo za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu. Predsedníctvo sa schádza podľa potreby, minimálne však 1-krát za mesiac. Predsedníctvo je uznášaniaschopné za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny jeho členov. Rozhodnutia predsedníctva sa prijímajú konsenzom alebo hlasovaním. Rozhodnutie je prijaté, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov predsedníctva. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu. Schôdza predsedníctva sa v prípade potreby môže konať prostredníctvom elektronických prostriedkov a samotné hlasovanie v takomto prípade prebehne pomocou prostriedkov oznamovacej techniky, alebo hlasovaním podľa článku 6.) Hlasovanie elektronickým obežníkom.

Do pôsobnosti predsedníctva patrí:
- riadiť činnosť združenia v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia,
- voliť spomedzi členov predsedníctva predsedu,
- rozhodovať o bežných veciach súvisiacich s činnosťou združenia,
- rozhodovať o vylúčení členov, ktorí konajú v rozpore so stanovami združenia,
- rozhodovať o prijatí nových členov a udeľovať čestné členstvo,
- pripravovať ročnú správu o činnosti združenia, návrh rozpočtu a správu o hospodárení združenia, ktorú predkladá na schválenie valnému zhromaždeniu,
- ustanovovať likvidátora pri zrušení združenia,
- rozhodovať o všetkých záležitostiach združenia, ktoré podľa stanov nespadajú do právomoci valného zhromaždenia, alebo ktoré si valné zhromaždenie vyhradilo,
- vypracovávať stanoviská k aktuálnym spoločenským udalostiam.

3)       Revízna komisia je kontrolným orgánom združenia, tvoria ju 3 členovia volení valným zhromaždením. Členstvo v revíznej komisii je nezlučiteľné s členstvom v predsedníctve združenia. Revízna komisia zodpovedá za svoju činnosť valnému zhromaždeniu.

Revízna komisia sa zriaďuje akonáhle má občianske združenie nad 10 členov.

Do pôsobnosti revíznej komisie patrí:
- dozerať na dodržiavanie stanov združenia, rozhodnutí orgánov združenia a všeobecne záväzných právnych predpisov,
- dbať na súlad medzi rozhodnutiami orgánov združenia, stanovami a všeobecne záväznými predpismi,
- posudzovať ročnú správu o činnosti združenia, návrh rozpočtu a správu o hospodárení združenia vypracovanú predsedníctvom pred tým, ako ju prijme valné zhromaždenie.


Článok 6
Hlasovanie elektronickým obežníkom

1)       Valné zhromaždenie a predsedníctvo môže prijímať rozhodnutia aj mimo fyzickej účasti a to hlasovaním elektronickým obežníkom. V ďalšom texte sa pojmom „členovia“ rozumejú členovia združenia, ak ide o hlasovanie valného zhromaždenia a členovia predsedníctva, pokiaľ ide o hlasovanie v predsedníctve.

2)       Hlasovanie elektronickým obežníkom sa koná tak, že predseda združenia, alebo podpredseda združenia zašle všetkým členom návrh rozhodnutia na vyjadrenie súhlasu spolu s oznámením lehoty, v ktorej majú členovia vyjadriť svoj súhlas, alebo nesúhlas s návrhom.

3)       Lehota na vyjadrenie súhlasu s návrhom rozhodnutia nesmie byť kratšia ako sedem pracovných dní od doručenia návrhu rozhodnutia. Vyjadrenie súhlasu člena je platné, ak ho odošle najneskôr v posledný deň lehoty.

4)       A sa člen k návrhu rozhodnutia nevyjadrí v stanovenej lehote, rozumie sa, že s návrhom rozhodnutia súhlasí. Na vyjadrenie nesúhlasu odoslaného po uplynutí lehoty sa neprihliada.

5)       Predkladanie návrhu rozhodnutia, ako aj vyjadrenie súhlasu, sa deje výhradne písomne, spravidla prostredníctvom elektronickej pošty. Návrh rozhodnutia zašle predseda alebo podpredseda všetkým členom na ich poslednú, známu elektronickú poštovú adresu, prípadne inou dohodnutou formou. Členovia zašlú svoje vyjadrenie súhlasu na adresu elektronickej pošty predsedu alebo podpredsedu.

6)       Hlasovanie obežníkom je prípustné vo všetkých záležitostiach patriacich do pôsobnosti valného zhromaždenia a predsedníctva.

7)       Na prijatie platného rozhodnutia hlasovaním obežníkom sa vyžaduje súhlasné stanovisko nadpolovičnej väčšiny členov, ktorí boli na hlasovanie vyzvaní.


Článok 7
Štatutárny orgán

1)       Štatutárnym orgánom občianskeho združenia je predseda združenia, ktorý zastupuje združenie navonok.

2)       Konanie menom občianskeho združenia: V mene občianskeho združenia podpisuje predseda samostatne.

3)       Zastupovaním združenia v konkrétnych záležitostiach môže predsedníctvo splnomocniť aj iné osoby.


Článok 8

Zásady hospodárenia

1)       Občianske združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom získaných z darov, grantov, členských príspevkov, alebo z podielu dane.

1)       Majetok slúži len na napĺňanie cieľov občianskeho združenia, úhradu jeho záväzkov a na jeho ďalší rozvoj a riadi sa v plnom rozsahu neziskovým princípom.

2)       Hospodárenie občianskeho združenia sa plánuje a realizuje vždy len v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

3)       Združenie nevykonáva zárobkovú činnosť. Zárobkovou činnosťou sa nerozumie činnosť, ktorou si združenie obstaráva zdroje na plnenie svojich neziskových cieľov (fundraising).

4)       Združenie môže služby poskytované ako protiplnenie oproti úhrade členského príspevku vykonávať iba nezárobkovým spôsobom, teda tak, že ich cenová kalkulácia je nezisková, a pokrýva ich vnútorné náklady a pomernú časť administratívnych nákladov združenia.

5)       Ochrana majetku, jeho evidencia a hospodárenie s ním sa vykonáva v súlade so všeobecne záväznými predpismi a podlieha kontrole revíznej komisie.

Majetok združenia tvoria :

- členské príspevky,

- dotácie,

- dary,

- iné príjmy v súlade so všeobecne záväznými predpismi.

   

Článok 9
Zrušenie združenia

1)       Združenie sa môže zrušiť:
- zlúčením s iným združením,
- dobrovoľným rozpustením.

O zrušení združenia rozhoduje valné zhromaždenie, pričom súčasne rozhodne aj o prechode práv a povinností k majetku združenia. V prípade dobrovoľného rozpustenia ustanoví Predsedníctvo likvidátora. Likvidátor vyrovná záväzky združenia a so zvyšným majetkom naloží podľa rozhodnutia valného zhromaždenia. Likvidátor oznámi zánik združenia do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky.

Článok 10
Záverečné ustanovenia

1)       Tieto stanovy boli schválené členskou schôdzou občianskeho združenia dňa 03.01.2022 a nadobúdajú účinnosť dňom vzatia zmeny stanov na vedomie Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

 

 

V Bratislave dňa 03.01.2022