Centrum pre ľudské práva KLINGER

The Centre for Human Rights KLINGER

Individuálna pomoc pre neaktívne osoby - COS KLINGER

Cieľom projektu: Priblížiť neaktívne osoby k trhu práce posilnením individualizovaného odborného poradenstva priamo v teréne.
Špecifickým cieľom je: 8.1.1 Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva


Hlavná aktivita projektu

Individualizované formy podpory, poradenstva a nástrojov profilácie za účelom vstupu znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, mladých ľudí vo veku do 30 rokov (vrátane NEET), neaktívnych osôb na trh práce, vrátane finančných príspevkov pre poskytovateľov služieb zamestnanosti a zamestnávateľov

Pod uvedeným typom hlavnej aktivity rozumieme poskytovanie nástrojov a služieb v zmysle §54 ods. 4 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti bez nároku na odplatu zo strany oprávnenej cieľovej skupiny projektu

Poskytujeme:

a) odborné poradenstvo zamerané na podporu a pomoc pri hľadaní, získaní a udržaní si zamestnania vrátane poskytovanie pracovnoprávneho a finančného poradenstva fyzickým osobám 

b) zisťovanie osobnostných predpokladov, schopností a zručností a zhodnotenie kompetencií fyzických osôb podľa odseku 3 vrátane diagnostiky a rozpoznania prekážok ich vstupu na trh práce,

c) vyhľadávanie vhodného zamestnania pre fyzické osoby podľa odseku 3 a jeho sprostredkovanie vrátane sprevádzania,

d) vykonávanie výberu vhodnej fyzickej osoby na pracovné miesto na základe požiadaviek zamestnávateľa,

e) poskytovanie odborného poradenstva zamestnávateľovi pri úprave pracovného miesta a pracovných podmienok pri zamestnávaní konkrétnej fyzickej osoby.“

Náš odborný tím

Andrea Orthová

Štatutár občianskeho združenia


Ing. Martina Harazinová, PhD., MBA

Odborný garant

Mgr. Eva Helexová

Odborný poradca

Ing. Adriana Gašpieriková

Odborný poradca

Milan Celder

Peer pracovník

Mgr. Olha Arakelian

Asistent sociálnej práce

Ing. Vladimír Gašpierik

Finančný manažér

Mgr. Štefan Aster

Projektový manažér

Mgr. Klaudia Kupcová

Dobrovoľník

Centrum pre ľudské práva KLINGER

The Centre for Human Rights KLINGER 

Adresa kancelárie:  Pletiarska 11/A, 969 01 Banská Štiavnica.
mail: cplp.klinger@gmail.com
Tel.: +421 905 939 454